Kişisel Veri İşleme Politikası

FARMATEK

KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI

 

28/04/2021


 

FARMATEK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Adres : Kültür Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Gündeş Sitesi Saray Apartmanı No: 21 J BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Telefon/Faks :0850 755 7884

Web : https://www.bigjoy.com.tr/

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ 4

2. POLİTİKA’NIN AMACI 4

3.  POLİTİKA’NIN KAPSAMI 4

4. TANIMLAR 5

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 6

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 8

6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak İlkeler 8

6.1.1 Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Şekilde İşlenmesi 8

6.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 8

6.1.3. Kişisel Verileri Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme 8

6.1.4. Kişisel Verileri İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olarak İşleme 9

6.1.5. Kişisel Verileri Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Süre Kadar Muhafaza Etme 9

6.2. Genel Nitelikte Kişisel Verilerin İşlenmesi 9

6.2.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 9

6.2.2 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 10

6.2.3. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Açık Rızanın Alınamaması 10

6.2.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfası ile Doğrudan İlgili Olması 10

6.2.5. Şirketin Hukuki Sorumluluğunun Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması 10

6.2.6. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Veriler 10

6.2.7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması 11

6.2.8. Şirketin Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması 11

6.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 11

6.4. FARMATEK Tarafından İşlenen Kişisel Veriler 12

6.5. Kişisel Verilerin Aktarılması 13

6.5.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması 13

6.5.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 14

7. SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMİNE İLİŞKİN VERİLER 15

8. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLER 15

9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ 16

10.  KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ 18

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE ŞİRKETE BAŞVURUSU 18

11.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 18

11.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 19

11.3.  Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkının İstisnaları 20

11.4.  Kişisel Veri Sahibinin Başvurularının Cevaplandırılması 20

12. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI 21

EK-1: Kişisel Veri Kategorileri 21

EK-2 Kişisel Veri Kategorisi ve Kişi Grubu Eşleştirmesi 23

1. GİRİŞ

Kişisel verilerin korunması, FARMATEK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.’nin (Bundan sonra “FARMATEK”veya “Şirket” olarak anılacaktır.) en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Şirket ortaklarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin, tedarikçi çalışanlarının-yetkililerinin, müşterilerimizin, müşteri çalışanlarının-yetkililerinin, potansiyel müşterilerimizin, iş ortaklarımızın-yetkililerinin-çalışanlarının, referans gösterilen kişilerin, çalışanlarımızın aile bireyleri ve yakınlarının, hak iddia eden üçüncü kişiler ve bunları temsil eden vekil ya da yasal temsilcilerin, kamu çalışanı/işveren, danışman, sigorta şirketi, banka yetkilileri, bilirkişi ve ilgili üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasında büyük hassasiyet gösterilmektedir.

T.C. Anayasası’nın 20. maddesinde hüküm altına alındığı üzere; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. 

FARMATEK faaliyetleri ya da gereklilikleri doğrultusunda kişisel verilerini işlediğimiz, Şirket ortaklarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin, tedarikçi çalışanlarının-yetkililerinin, müşterilerimizin, müşteri çalışanlarının-yetkililerinin, potansiyel müşterilerimizin, iş ortaklarımızın-yetkililerinin-çalışanlarının, referans gösterilen kişilerin, çalışanlarımızın aile bireyleri ve yakınlarının, hak iddia eden üçüncü kişiler ve bunları temsil eden vekil ya da yasal temsilcilerin, kamu çalışanı/işveren, danışman, sigorta şirketi, banka yetkilileri, bilirkişi ve ilgili üçüncü kişilerin, Anayasal bir hak olan “Kişisel Verilerin Korunması” hakkının korunması ve geliştirilmesi bir kurum politikası olarak benimsenmiştir.

2. POLİTİKA’NIN AMACI

Bu Politika, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.), Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) ve bu hususta yürürlükte bulunan ikincil mevzuata uyum sağlanması için tüm Şirket kapsamında faaliyetlerin uyumlu şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Ayrıca FARMATEK tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel veri güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler, alınan önlemler ve Şirket ilkeleri konusunda, kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin en şeffaf ve doğru şekilde bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

3.  POLİTİKA’NIN KAPSAMI

Bu politika, ilgili kişilere ait kişisel verilerin; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme ve kişisel verilerin güvenliği için alınan idari ve teknik önlemlere ilişkindir.

4. TANIMLAR

Bu politikada geçen,

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,

Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Çalışan: FARMATEK personelini,

Çalışan Adayı: FARMATEK bünyesinde çalışan olmak amacıyla, elektronik veya fiziki ortamda,  FARMATEK’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini FARMATEK’in incelemesine bizzat veya bir sistem aracılığıyla açmış/iletmiş olan gerçek kişileri,

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

İş Ortağı: FARMATEK’in ticari faaliyetlerini yürütürken birlikte muhtelif projeler yapmak, hizmet almak, şirket içi operasyonel verimliliği arttırmak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları.

Ziyaretçi: FARMATEK’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişileri,

Şirket Yetkilisi: FARMATEK yönetim kurulu üyelerini ve diğer yetkili kişileri,

Şirket Ortakları: FARMATEK ortağı gerçek kişileri,

Tedarikçi: FARMATEK’in ticari ve operasyonel faaliyetlerini yerine getirirken, emir ve talimat verdiği, sözleşme ilişkisi kurduğu, FARMATEK’e mal ve/veya hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

Müşteri: FARMATEK’in sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişileri

Müşteri Adayları: Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanma veya ilgili ürün ve hizmetleri satın alma talebinde bulunmuş veya bulunacağı ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilebilecek gerçek veya tüzel kişileri

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Elektronik Ortamlar: Kişisel verilerin ilgili teknolojik altyapıya sahip cihazlar ile oluşturulabildiği, işlenebildiği, saklanabildiği ve iletilebildiği ortamı,

Elektronik Olmayan Diğer Ortamlar: Elektronik ortamların dışında kalan her türlü yazılı, görsel ve sair ortamları,

Hizmet Sağlayıcı: FARMATEK ile yapmış olduğu ilgili sözleşme çerçevesinde, herhangi bir hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (ya da kısaca “İmha Politikası”): Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

Sicil (VERBİS): Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tutulan veri sorumluları sicil bilgi sistemini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder. 

Bu politikada tanımlanmayan kavramlar hakkında 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil mevzuatta geçen tanımlamalar esastır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

FARMATEK; kişisel verileri, KVKK m.10 kapsamında ilgili bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirerek, Şirket veri işleme amaçları uyarınca, KVKK m.4’te öngörülen ilkelere, KVKK m.5 ve m.6’da hüküm altına alınan şartlardan en az birine uygun şekilde ve ilgili amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. 

FARMATEK’in kişisel veri işleme amaçları özellikle şunlardır:

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Talep / Şikayetlerin Takibi 

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Ücret Politikasının Yürütülmesi 

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri 

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi 

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak İlkeler

FARMATEK, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde, Anayasa’ya, KVKK’ya ve ilgili diğer yasal mevzuata uygun hareket etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkeler, tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin özünde bulunması ve tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmesi FARMATEK’in önceliği olup, veri işleme süreçlerinde dikkate alınan bu ilkeler aşağıda yer verildiği gibidir.

6.1.1 Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Şekilde İşlenmesi

FARMATEK tarafından tüm veri işleme süreçlerinde önkoşul olarak kabul edilmiş olan hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi, kişisel verilerin işlenmesinde kanunlarla ve diğer hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun hareket edilmesi zorunluluğunu ifade etmektedir. Bu ilke uyarınca, FARMATEK, veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almakta, ilgili kişinin beklemediği ve beklemesinin de gerekmediği sonuçların ortaya çıkmasını önleyici şekilde hareket etmektedir.

Bu ilke kapsamında Şirketimiz, kişisel verilerin ne şekilde ve ne amaçla işleneceği konusunda ilgili kişiyi gerekli şekilde aydınlatarak, veri işleme faaliyetinin ilgili kişi için şeffaf olmasını sağlamayı hedeflemektedir.

6.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

FARMATEK, ilgili kişinin kişisel verilerini işbu politika kapsamında açıklanan amaçlar doğrultusunda herhangi bir şekilde işlemesi halinde kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması için gerekli özeni de göstermektedir. Bunun dışında ilgili kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel olmasını temin etmek amacı ile FARMATEK’e başvurması için iletişim kanalları açık tutulmakta ve gerekli imkân tanınmaktadır. Bu kapsamda veri sorumlusuna başvuru formu şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

6.1.3. Kişisel Verileri Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme

FARMATEK tarafından, kişisel veri işleme amaçlarının açıklandığı sözleşme, hukuki işlem ve metinlerde (Web Sitesi Aydınlatma Metni, Tedarikçi Aydınlatma Metni, Müşteri Aydınlatma Metni, Çalışan ve Çalışan Adayı Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusuna Başvuru Formu vb.) belirlilik ve açıklık ilkesine uyum konusunda hassasiyet ve veri işleme faaliyetinin ilgili kişi tarafından açık bir şekilde anlaşılabilir olmasını sağlamaya özen gösterilmektedir. Kişisel veriler belirlenen, ilan edilen, bildirilen veya sözleşmede kararlaştırılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir.

6.1.4. Kişisel Verileri İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olarak İşleme

FARMATEK, tarafından gerçekleştirilen veri işleme süreçlerinde işlenen verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olmasına dikkat edilmekte; amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. İleride ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak veri işlenmesi yoluna gidilmemektedir. 

6.1.5. Kişisel Verileri Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirket kişisel verileri mevzuatta ve FARMATEK Saklama Ve İmha Politikası’nda öngörülen veya VERBİS’de bildirilen yahut işlendikleri amaç için gerekli süre kadar saklamaktadır. Mevzuatta ve/veya İmha Politikası’nda belirtilen sürenin bitmesi ya da amacın gerçekleşmesi halinde kişisel veriler re’sen ya da ilgilinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin imhasına ilişkin olarak “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” hazırlanmış ve Şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

6.2. Genel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Anayasa’nın 20. maddesi ve KVKK’nın 5.1 maddesi gereğince, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Şirketimiz işbu yasal düzenlemeler doğrultusunda, kişisel verilerin işlenmesinde ilgili kişilerin açık rızasını almaya her zaman özen göstermektedir.

Ancak şirket KVKK’nın 5.2 maddesi gereğince aşağıdaki şartların varlığı halinde ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın kişisel verileri de işleyebilmektedir. 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan şartlardan biri veya birkaçının bulunması halinde FARMATEK tarafından işlenebilmektedir.

6.2.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın alınması FARMATEK’in önceliğidir. Bu nedenle kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişilerin açık rızalarını fiziki ve/veya elektronik ortamda almak için gerekli yöntemler ve sistemler geliştirilmiştir.

İlgili kişilerin, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rızaları alınmadan önce KVKK’nın 10. maddesi doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmekte,  belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür irade ile açık rızalarının alınması sağlanmaktadır.

Özellikle çalışanlardan alınan açık rızaların özgür iradeye dayanması hususuna özel bir ehemmiyet gösteren FARMATEK, çalışanlarının açık rıza vermekten imtina edebilecekleri konusunu kendilerine vurgulayarak, belirli verilerin işlenmesi için açık rıza göstermeyen çalışanlarının o verilerinin işlenmemesini temin etmekte ve açık rıza göstermeyen çalışanı herhangi bir ayrımcılığa tabi tutmamaktadır.

6.2.2 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde kişisel verilerin işlenmesi hukuka uygun olup, bu durumda veri süjesinin açık rızasının olup olmadığı ayrıca değerlendirilmemektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili 75. Maddesi gereğince çalışanların verilerinin toplanması bu kapsamda değerlendirilmektedir. Başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve bu kanunlara ilişkin ikincil mevzuat olmak üzere kanunlarda öngörülen hallerde kişisel veriler FARMATEK tarafından ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilmektedir.

6.2.3. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Açık Rızanın Alınamaması

Rızanın açıklanamadığı ya da geçerli olmadığı hallerde, kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için verilerin işlenmesi öngörülmektedir. Örneğin fabrika içerisinde ağır iş grubunda çalışan işçinin iş kazası geçirmesi halinde kan grubunun ilgili sağlık personelleri ile paylaşılması durumunda kişinin açık rıza vermesi beklenmeyeceğinden FARMATEK bu ve benzeri durumlarda özellikle veri sujesinin meşru menfaatini de gözeterek açık rıza aramaksızın kişisel veri işleyebilmektedir. 

6.2.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfası ile Doğrudan İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması halinde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenmesi mümkündür. Örneğin yapılan bir sözleşme gereği ücretin ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi elde edilebilecektir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda FARMATEK veri sahibinin açık rızasını almaksızın kişisel veri işleyebilmektedir.

6.2.5. Şirketin Hukuki Sorumluluğunun Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Şirketin, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde, kişisel verilerin açık rıza olmaksızın da işlenmesi mümkündür. Örneğin açık rıza olmasa dahi mahkeme kararıyla talep edilen bilgiler mahkemeye sunulabilecektir. FARMATEK da böyle bir durumda kişilerin verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilmektedir.

6.2.6. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Veriler

İlgili kişinin kendisi tarafından kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verileri alenileştirilme amacıyla bağlantılı olarak açık rıza olmaksızın işlenebilecektir. Örneğin istihdam sağlama amacıyla kurulmuş web sitelerindeki hesabında özgeçmişini paylaşan kişinin, söz konusu bilgileri alenileştirilmiş veri olarak kabul edilir. Bu ve benzeri durumlarda FARMATEK’in açık rızaya gerek olmaksızın kişisel veri işlemesi mümkün olabilmektedir.

6.2.7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde açık rıza olmaksızın da kişisel veriler işlenebilecektir. Şirketin çalışanı tarafından açılan bir davada ispat için bazı verilerin kullanılması bu kapsamdadır.

6.2.8. Şirketin Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde açık rıza olmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir. Çalışanlarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, onların terfileri, maaş zamları yahut sosyal haklarının düzenlenmesinde kişisel verilerinin işlenmesi bu kapsamdadır. Örneğin FARMATEK, çalışanlarına oryantasyon, mesleki gelişim kapsamında eğitimler verdiği ve bu çerçevede yatırım yaptığı için erkek adayların askerlik görevini ifa edip etmediği sorulmaktadır.

6.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK’da bazı kişisel verilere, ayrımcılık potansiyeline sahip olmaları ve hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine yol açabilecekleri gözetilerek özel önem verilmiş ve bu veriler “özel nitelikli kişisel veri” olarak adlandırılmıştır. (Tanım için bkz: 4.TANIMLAR)

Şirket, KVKK’nın özel önem atfettiği söz konusu “özel nitelikli kişisel verilerin” işlenmesinde ayrıca hassasiyet göstermektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara, Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında eğitim verilmekte, gizlilik sözleşmeleri imzalatılmakta, verilere erişim yetkisi kısıtlanmakta, görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alanlardaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler e-mail ortamında aktarılacaksa şifreli kurumsal e-mail hesabından veya KEP hesabı üzerinden sadece ilgilisine aktarılmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda güvenlik testleri yapılmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin muhafaza edildiği fiziksel ortamlarda yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, söz konusu ortamlara yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir. Söz konusu fiziksel ortamlarda oluşabilecek yangın, sel vs. risklerine karşı tedbirler alınmıştır. Yine belirtmek gerekir ki özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve muhafazasına ilişkin rol ve sorumluluk dağılımı yapılmış söz konusu kişiler verinin hassasiyeti konusunda uyarılmış ve gerekli tedbirleri almaları konusunda görev ve talimatlandırılmıştır. 

Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarımın gerçekleştiği durumlarda VPN kullanılmaktadır. Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmektedir.

Söz konusu verilerin işlenmesi için ilgili kişilerin açık onayı FARMATEK’in önceliğidir. FARMATEK tarafından, özel nitelikli kişisel veriler, veri süjesinin açık rızası olmaması halinde ancak KVKK’da belirlenmiş olan aşağıdaki istisnai durumlarda işlenebilecektir.

6.4. FARMATEK Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

FARMATEK tarafından yukarıda sayılan ilkeler ve amaçlar kapsamında özel ve genel nitelikli kişiler veriler işlenmektedir. Bu veriler EK-1’de örnek kabilinden sayılmış olup, her bir veri özelinde hangi verinin işleneceği; FARMATEK ile ilgili kişi arasında kurulmuş olan ilişki çerçevesinde ve işbu Politika’da yer alan esaslar doğrultusunda işlenebilmektedir:

6.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

6.5.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

Kişisel verilerin paylaşılmasında açık rızanın alınması FARMATEK’in önceliğidir. Bu nedenle kişisel verilerini üçüncü kişilerle paylaştığımız ilgili kişilerin açık rızalarını fiziki ve/veya elektronik ortamda almak için gerekli yöntemler geliştirilmiştir.

6.5.1.1. Genel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

FARMATEK, ilgili kişilerin kişisel verilerini, kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ilkelere uygun bir şekilde üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili kişinin onayının alınmasına hassasiyet gösterilmekte olup, aşağıda belirtilen hallerin bir veya bir kaçının bulunması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin aktarılması söz konusu olabilmektedir;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6.5.1.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

Şirketimiz, ilgili kişilerin özel nitelikli kişisel verilerini, kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ilkelere uygun bir şekilde üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili kişinin onayının alınmasına hassasiyet gösterilmekte ve yeterli teknik ve idari önlemler alınarak özel nitelikli kişisel veriler yurtiçinde aktarılmaktadır. Ancak aşağıda belirtilen hallerin mevcut olması durumunda yeterli teknik ve idari önlemler alınarak, ilgili kişinin açık rızası bulunmadan da özel nitelikli kişisel verilerin;

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde,

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılması söz konusu olabilmektedir. 

6.5.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında, ilgili kişinin açık rızasının alınmasına özen gösterilmektedir. Bu nedenle ilgili kişilerin açık rızalarını fiziki ve elektronik ortamda almak için gerekli yöntemler geliştirilmiştir.

Şirketimiz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde ve veri işleme amaçlarına bağlı kalarak ilgili kişilerin kişisel verilerini yurtdışına aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında KVKK’nın 9. Maddesine ve Kurul’un 2019/125 numaralı kararında belirtilen ilke ve ölçütlere uygun hareket edilmektedir. 

6.5.2.1. Genel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

FARMATEK, ilgili kişilerin kişisel verilerini (kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, hak iddia eden üçüncü kişi veya temsilci bilgisi vb.) kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ilkelere uygun bir şekilde üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Kişisel verilerin yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili kişinin onayının alınmasına hassasiyet gösterilmektedir.

Veri sahibinin açık rızası olmaması halinde ise, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması veya kişisel verinin aktarılacağı veri sorumlusunun yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un izninin bulunması şartıyla, Kurul’un 2019/125 numaralı kararında benimsediği ilke ve esaslar da uygulanarak, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde kişisel verilerinin;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması yurtdışına aktarılması mümkündür.

FARMATEK, hissedarlarının yurtdışında faaliyet gösteriyor olması nedeniyle yukarıda belirtilen kanuni yükümlülükleri yerine getirerek hissedarlarıyla meşru amaçlarla gerektiği ölçüde kişisel verileri paylaşabilmektedir.

6.5.2.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

FARMATEK, halihazırda herhangi bir özel nitelikli kişisel veriyi yurtdışına aktarmamakla birlikte ilerleyen süreçte şayet aktaracak olursa aşağıdaki ilke ve esaslara uygun şekilde bu işlemi yerine getirecektir.

Verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması veya kişisel verinin aktarılacağı veri sorumlusunun yeterli bir korumalı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un izninin bulunması şartıyla, Kurul’un 2019/125 numaralı kararında benimsediği ilke ve esaslara da uygun olacak şekilde aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızasına ihtiyaç duyulmadan;

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde,

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 

kişisel verilerinin yurtdışına aktarılması mümkündür.

7. SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMİNE İLİŞKİN VERİLER

FARMATEK’da personele ve misafirlere, internete erişim imkanı sağlanmaktadır. İnternet erişimini kullanmak isteyen personel ve misafirin, ad soyadı, telefon numarası ile giriş yaptığı internet siteleri ve saat bilgileri, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu İle İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik gereğince yasal bir zorunluluk olarak saklanmaktadır.

Saklanan kayıtlar, talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

8. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLER

Kişisel verilerin ne şekilde ve hangi amaç ile elde edildiğine dair KVKK’nın 10. Maddesi kapsamında ilgili aydınlatma metinleri ve politikalar şirkete ait www.bigjoy.com.tr adresinde yayınlanmış ve ziyaretçiler bu konuda bilgilendirilmiştir.

Ayrıca web sitesi aydınlatma metni, ilgili kişinin kişisel verilerinin Şirket nezdinde işlenme adımlarına dair en sağlıklı bilgiye en sade şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla ilgili kişiyi Şirket ile ilişkisine göre daha detaylı bilgilendirmeyi haiz aydınlatma metinlerine ve Şirket politikalarına yönlendirmektedir. 

9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

FARMATEK, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda öncelikle FARMATEK tarafından işlenen kişisel verilerin neler olduğunun tespitine dair çalışmalar gerçekleştirilmiş, çalıştaylar yapılmış ve işlenen kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı da gözetilerek, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek riskler belirlenerek, risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler uygulamaya konmuştur.

Kişisel verilerin hukuka, mevzuata ve ilgili güvenlik önlemlerine uygun şekilde işlenmesi, muhafaza edilmesi, saklanması, imha edilmesi ve sair süreçleri düzenleyen şirket içi politikalar ve prosedürler benimsenmiştir.

Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde açıklanması ve paylaşılmasının önüne geçebilmek ve KVKK’ya yönelik farkındalık yaratabilmek amacıyla, çalışanlara ve yöneticilere düzenli olarak eğitimler verilmektedir. 

Ayrıca kişisel veri işleme süreçlerine dahil olan çalışanlardan, iş süreçlerinin bir parçası olarak gizlilik anlaşmaları ve taahhütleri imzalamaları istenmekte çalışanların güvenlik politika ve prosedürlerine aykırı hareket ettiklerinin tespiti halinde gerekli disiplin sürecine başvurulacağı önemle hatırlatılmaktadır. 

FARMATEK ile veri işleyen, çalışan, müşteri, tedarikçi, iş ortağı vs. arasında yapılan sözleşmeler incelenmiş başta KVKK ve diğer mevzuat kapsamında revize çalışmaları yapılmış ve ek protokoller hazırlanmıştır.

Şirket tarafından veri işleme süreçlerine dahil olan kişisel verilere personel bazında erişim, yetki sınırlandırması yapılmış, sınırlı sayıda personele yürüttükleri iş süreçleri ile ilgili olan kişisel verilere erişim yetkisi tanınmıştır. Personel tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri kayıt altına alınmaktadır. Görev değişikliği veya işten ayrılan personellerin ivedilikle bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesinin ve kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişilmesinin önüne geçmek için, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin süreçlerin takibi ve denetimi için teknik sistemler kurulmuştur. Ağ güvenliği, veri akışı güvenliği çalışmaları yapılmış, veri kaybının önlenmesi için hali hazırdaki yazılımlar güncellenmiştir. Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek için iç denetimler gerçekleştirilmiştir.

Sistem güvenlik boşlukları takip edilerek uygun güvenlik düzeyinin sağlanabilmesi için yamalar yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.

Web sitemiz https güvenlik protokolü ile korunmaktadır.

FARMATEK, nezdinde bulunan kişisel verilere ilişkin çalışmaların akabinde tespit edilen kişisel veriler analiz edilmiş, mevzuat kapsamında incelenmiştir. Bu çerçevede gereksiz olan veriler silinmiş, verilerin mümkün olduğunca azaltılması ilkesi benimsenmiştir.

Kişisel verilere, hukuka aykırı şekilde erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyine sahip teknik yöntemler kullanılmakta ve söz konusu yöntemler gelişen teknolojiye uygun şekilde güncellenmektedir.

Şirketin veri kayıt sistemine içeriden ya da dışarıdan bir saldırı olması halinde, bu durumun erken fark edilmesi ve erken müdahale edilebilmesi için bir sistem kurulmuş, bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığı ve bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığı düzenli şekilde kontrol edilmekte olup tüm kullanıcıların işlem hareketleri düzenli olarak tutulmaktadır.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi durumunda bu hususun ilgili kişiye ve Kurula bildirilebilmesi için FARMATEK tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı kurulmuş, FARMATEK nezdinde bir prosedür benimsenmiştir.

Çevresel risklere karşı bilgi ve bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması amacıyla sistem odasına sadece yetkili personelin girişinin sağlanması, kilit altındaki veri saklama birimlerinin anahtarlarının belirli kişilerde olması,  yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, sunucunun doğru çalışabilmesi için soğutma sistemi, güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, anti-virüs sistemleri vb. gibi birçok önlem alınmaktadır. 

10.  KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

FARMATEK, KVKK’nın 7. Maddesi gereğince, yasal mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi halinde kişisel verileri resen veya veri süjesinin talebiyle siler, yok eder veya anonim hale getirir. 

Fiziksel ortamlarda ve dijital veri kayıt sistemlerinde muhafaza edilen kişisel veriler, veri işleme amacının gerçekleşmesi ya da mevzuatta öngörülen sürenin bitmesi halinde, re’sen ya da ilgilinin talebi üzerine, silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Anonimleştirilmiş kişisel veriler, araştırma, istatistik ve planlama gibi amaçlarla kullanılabilir, süresiz şekilde saklanabilir ve yurtiçi ve yurtdışına aktarılabilir. 

Kişisel verilerin imhasına ilişkin olarak “Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası” hazırlanmış ve www.bigjoy.com.tr internet sitesinde ilan edilmiştir. Detaylı bilgilendirme için lütfen inceleyiniz.

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE ŞİRKETE BAŞVURUSU

Şirketimiz,  kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişileri KVKK’nın 10. Maddesi kapsamında hakları ve haklarını ne şekilde kullanabilecekleri hakkında bilgilendirmektedir.

11.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olan ilgili kişi,  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında;  

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve yok etme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir.  

11.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

İlgili kişi, Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirkete iletmelidir. Yazılı olarak yapılacak başvurular için adres yukarıda yazan adrestir.

İlgili kişinin başvurusunda asgari olarak bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir; 

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu

Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir. Başvuru sahiplerinin başvuruları esnasında kullanması için internet sitesinde Başvuru Formu hazırlanarak internet sitesinde ilan edilmiştir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

11.3.  Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkının İstisnaları

Kanun’un 28. Maddesi uyarınca, aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, Veri Sahipleri;

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

hallerinde haklarını ileri süremezler.

FARMATEK’in Aydınlatma Yükümlülüğü, Kanun’un 28/2. maddesi uyarınca;

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde uygulanmaz. 

11.4.  Kişisel Veri Sahibinin Başvurularının Cevaplandırılması

FARMATEK, ilgili kişinin KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında yapılan başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 

Başvuruların yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre FARMATEK’e iletilmesi halinde, FARMATEK talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruyu ücretsiz şekilde sonuçlandıracaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir. 

FARMATEK, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

12. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

FARMATEK, tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının artırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ile kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir. Kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım EK-4’te verilmiştir. İşbu tabloda yer alan kişiler FARMATEK Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu üyelerini ihtiva etmektedir.

EK-1: Kişisel Veri Kategorileri

 

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, ehliyet fotokopisi vs.

İletişim Bilgisi

Adres, e-mail adresi, iletişim adresi, KEP adresi, telefon numarası vs.

Özlük

İşe giriş bildirgeleri, özgeçmiş bilgileri, askerlik durumu vb.

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yapılan yazışma bilgileri, dava dosyası bilgileri vs.

Müşteri İşlem Bilgisi

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

Finans Bilgisi

Bilanço bilgileri, banka bilgisi, vergi numarası, kredi ve risk bilgileri vs.

Mesleki Deneyim

Unvan bilgisi vs.

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi

Telesekreter kaydı, CCTV kayıtları, Çağrı merkezi ses kaydı

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri v.b.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi

Adli sicil kaydı

Hak iddia eden üçüncü kişiler ve bunları temsil eden vekil ya da yasal temsilci bilgileri

Talep, ihtar vb. belgeler nedeniyle kaydedilen veriler.

Referans kişi bilgisi

Çalışan/çalışan adaylarından alınan referans kişi bilgisi. 

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Yapılacak ek ödemeler ve diğer sosyal yardımların yapılabilmesi için eşi, çocukları ile diğer bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait kayıtlar, acil durumlarda iletişime geçilebilmesi için aile yakınlarının iletişim verileri

Talep, Şikayet ve İtibar Yönetimi Bilgisi

Talep ve şikayetler dolayısıyla alınan veriler.

 

EK-2 Kişisel Veri Kategorisi ve Kişi Grubu Eşleştirmesi

VERBİS üzerinden Kişisel Veri Kategorisi ve Kişi Grubu Eşleştirmesinin güncel haline bakınız. 

 

EK-3 Veri Aktarımı Yapılan Kişilere İlişkin Tanım ve Amaç Tablosu

 

Veri Aktarımı Yapılabilen Kişiler

Tanım

Amaç

İş Ortağı

FARMATEK’in ticari ve operasyonel faaliyetlerini yerine getirirken beraber çalıştığı veya departman bazında danışmanlık/hizmet ilişkisi ile hareket ettiği veya beraber projeler hayata geçirdiği kimseleri. 

 

Departman bazında danışmanlık/hizmet ilişkisi içinde bulunulan iş ortakları

FARMATEK’in ticari ve operasyonel faaliyetlerini yerine getirirken çeşitli iş ve işlemler yürütmek, şirket içi verimliliği arttırmak, projeler yapmak, hizmet almak veya sağlamak, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak, şirket içi verimliliğin arttırılması, yatırım süreçlerinin yönetilmesi amacıyla sınırlı olarak

Tedarikçi

FARMATEK’in ticari ve operasyonel faaliyetlerini yerine getirirken, emir ve talimat verdiği, sözleşme ilişkisi kurduğu, FARMATEK’e mal ve/veya hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişileri

FARMATEK’in tedarikçiden temin ettiği ve FARMATEK’in ticari veya operasyonel faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin FARMATEK’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak. (Örneğin: Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal, hizmet satın alımı süreçlerinin yürütülmesi, güvenlik hizmetinin sağlanması.)

Hissedar/Ortak

FARMATEK hissedarı gerçek veya tüzel kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre FARMATEK’in şirketler hukuku, kurumsal yönetim faaliyetleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

İlgili mevzuat uyarınca FARMATEK’dan bilgi ve belge talep etmeye yetkili kişi, kurum ve kuruluşları (Ör: Rekabet Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu)

İlgili mevzuat uyarınca bilgi ve belge talep etmeye yetkili kişi, kurum ve kuruluşun yetkisi uyarınca talep ettiği amaçla sınırlı olarak. (Ör: Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.) 

Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

İlgili mevzuat veya sözleşme uyarınca FARMATEK’ten bilgi ve belge talep edebilecek yahut FARMATEK’in mevzuat yahut sözleşme ilişkisi uyarınca bilgi veya belge paylaştığı kişileri (Ör: Bağımsız denetim şirketleri)

İlgili mevzuat veya sözleşme uyarınca FARMATEK’ten bilgi ve belge talep edebilecek yahut FARMATEK’in mevzuat yahut sözleşme ilişkisi uyarınca bilgi belge paylaştığı kişiler ile paylaşma amaçları ile sınırlı olarak.

 

EK-4 Sorumluluk ve Görev Dağılımları Tablosu

 

FARMATEK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KOMİSYONU

UNVAN

BİRİM

GÖREV

İnsan Kaynakları Müdürü

İnsan Kaynakları Departmanı

Çalışanların İmha Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun hareket etmesinden sorumludur.

Finans Müdürü

Finans Departmanı

 

Bilişim Uzmanı

Bilgi İşlem Departmanı

İmha Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.