Tedarikçi Aydınlatma Metni

 

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ/ÇALIŞANI– TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ/ÇALIŞANI/YETKİLİSİ VE İŞ ORTAĞI/ÇALIŞANI/YETKİLİSİ AYDINLATMA METNİ

FARMATEK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (“FARMATEK”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, tarafınız ile kurduğumuz iş ilişkisi kapsamında, bizimle paylaşmış olduğunuz en güncel ve doğru veriler ile işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, toplayacak, kaydedecek, depolayacak, saklayacak, yurtiçi/yurtdışında aktaracak ve hukuka uygun şekilde işleyeceğiz. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.bigjoy.com.tr ‘da yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

 

Kişisel Veri Nedir ve Tarafımızca Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir? 

 

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, ehliyet fotokopisi vs.

İletişim Bilgisi

Adres, e-mail adresi, iletişim adresi, KEP adresi, telefon numarası vs.

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yapılan yazışma bilgileri, dava dosyası bilgileri vs.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

Tedarikçi ve/veya yetkilileri/çalışanları/ temsilcilerinin giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları vs.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

Finans Bilgisi

Bilanço bilgileri, banka bilgisi, vergi numarası, kredi ve risk bilgileri vs.

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi

CCTV kayıtları.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Sebebi Nedir?

FARMATEK olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, tarafınızla yapılan sözleşmenin ifası, kanunlarda hüküm altına alınmış sebepler, tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydı ile FARMATEK’in meşru menfaatinin gerektirmesi halinde siz tedarikçilerimizin ve/veya yetkililerinizin/çalışanlarınızın kişisel verilerinin, tarafımıza sözlü, elektronik, fiziki ortamda iletilmesine istinaden ve/veya FARMATEK ofis ve yerleşkelerinde bulunan kameralar aracılığıyla fiziki veya elektronik olarak toplamaktayız.  

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Kişisel verileriniz FARMATEK tarafından şu amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

Hizmet ve işlem güvenliğinin sağlanması,

Hukuk işlerinin takibi süreçlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

Mal alım, satım, üretim, operasyon ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi,

Operasyon güvenliğinin temini,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Stratejik planlama ve risk yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Tarafınızca FARMATEK’e tedarik edilen mal ve/veya hizmete ilişkin iş ve işlemler ile kalitenin kontrolü,

Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,

Tedarik faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

Tedarik zinciri yönetim sürecinin yürütülmesi,

Tedarikçiler, iş ortakları, üçüncü taraflar ve müşteriler arasında iletişim sağlanması.

Kişisel verileriniz, yine FARMATEK veri işleme ve veri saklama imha politikalarımızı uygulamak açısından hukuka uygun ve gerekli olduğu takdirde işlenebilir. FARMATEK tarafından savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılabilmesi için Bilgi Edinme Hakkındaki Kanun veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan başvurunun usulüne uygun cevaplanabilmesi için ilgili başvuru ve yargılama süreçlerinde hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. (Konu hakkındaki detaylı süre tablosuna VERBİS üzerinden ulaşabilirsiniz.)

Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları Nelerdir ve Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde, işbu metnin 3. Maddesinde yer alan amaçlar kapsamında,  yurtiçinde ve/veya yurtdışında, kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında başta şirket hissedarlarımız olmak üzere, FARMATEK’in danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile iş sağlığı ve güvenliği şirketleri ve bu şirketlerin yetkili kıldığı uzmanları  ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. 

KVKK Kapsamında Haklarınız Nelerdir?

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.bigjoy.com.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. 

 

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.